JUDr. Jana Rožnovská

advokátka s četnou klientelou v Brně


 +420 602 734 362 

ev. č. ČAK 1105
ID dat. schránky m69ime4

Dr. Rožnovská

       Klient má k dispozici:

    

       Provázané právní znalosti

       Nezávislé konzultace

       Zastupování, advokacie

       Zkušenosti, rozhled
       Řešení styků na právní úrovni

       Rodinné právo, rozvody

       Vlastnické právo

       Solidní, zvládnuté IT vybavení

            One-woman practice

 

 

   Členka Unie rodinných advokátů

 

Odměna za právní služby

se řídí vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem. Přednost má smluvní odměna sjednaná s klientem při převzetí.

K řešení spotřebitelského sporu

mezi advokátem a klientem/spotřebitelem je příslušná Česká advokátní komora, postup viz zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

 

 

 

Správa osobních údajů

V souvislosti s poskytováním právních služeb provádím zpracování údajů, které se týkají Vaší osoby (dále jen „osobní údaje”) takto
Správce osobních údajů. Správcem osobních údajů je JUDr. Jana Rožnovská, advokátka, se sídlem v Brně, Lidická 1005/23b, PSČ 602 00, IČ 66206651,

č. osvědčení ČAK 1105

Zdroj a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Předmětem zpracování jsou osobní údaje a podklady, které mi poskytnete Vy a které mi případně poskytnou osoby, se kterým při vyřizování Vaší záležitosti vstoupím v kontakt (např. rozhodnutí zaslaná soudy a správními orgány, informace a doklady předložené protistranou apod.).

Zpracovávány jsou zpravidla následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, emailová adresa, telefon, bankovní účet, v případě potřeby (např. v souvislosti s činěním prohlášení o pravosti podpisu a prováděním úschov) též rodné číslo a ostatní údaje uvedené v předloženém průkazu totožnosti, a v závislosti na předmětu právní služby i další údaje týkající se Vaší osoby, např. rodinná, majetková, finanční, pracovní a zdravotní situace, angažovanost, záliby, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních včetně případných trestních řízení a odsouzení.

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí právní služby, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se na poskytování právních služeb (zejména zákon o advokacii a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), vedení účetní a daňové evidence, prokázání splnění příslušných smluvních a zákonných povinností a vymáhání pohledávek z uzavřené smlouvy o poskytnutí právní služby.

Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracovaní osobních údajů je splnění smlouvy, splnění právní povinnosti a oprávněny zájem správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”),

Dobrovolné a povinné poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez poskytnutí určitých osobních údajů není poskytnutí právní služby možné. V některých případech (např. v rámci činění prohlášení o pravosti podpisu a provádění úschov) je poskytnutí určitých osobních údajů ze zákona povinné a bez poskytnutí potřebných údajů zákon advokátovi nařizuje poskytnutí dané služby odmítnout.

Způsob zpracování

Osobní údaje zpracovávám manuálně, a to v listinné a/nebo elektronické podobě.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám sám a v nezbytném rozsahu je předávám osobě, která mi poskytuje účetní služby. Mohu je předat i jinému advokátovi, který mě může při poskytování právních služeb zastoupit (substituce). V rámci poskytování právní služby a v intencích s Vámi dohodnutého postupu mohu osobní údaje v potřebném rozsahu předat i dalším subjektům, je-li předání osobních údajů těmto subjektům nezbytné pro řádné poskytnutí právní služby (např. znalcům, tlumočníkům, notářům, soudům, orgánům veřejné správy, exekutorům apod.). Jiným subjektům osobní údaje zpřístupním pouze v případě, že mají zákonný důvod pro přístup k těmto údajům (zejména kontrolním orgánům České advokátní komory) nebo pokud to bude nutné pro ochranu mých práv a právem chráněných zájmů (např. soudům), a to vždy pouze v nezbytném rozsahu.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budu uchovávat po dobu 10 let od učinění posledního úkonu, který naplňuje předmět dohodnuté právní služby. Vznikne-li mi oprávněný zájem nebo stanoví-li mi právní předpis povinnost uchovávat ty které osobní údaje po delší dobu, budu tyto údaje uchovávat po nezbytně nutnou delší dobu.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

·       právo na potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo na přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím uvedeným v článku 15 Nařízení,  právo na opravu nepřesných osobních údajů a s přihlédnutím k Účelům zpracování i na doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají,  právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, v případech uvedených v článku 17 Nařízení,  právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, v případech uvedených v článku 18 Nařízení,

·       právo na přenositelnost osobních údajů, čímž se rozumí právo získat osobní údaje, které jste správci poskytl/ a, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a zpracování se provádí automatizovaně,

·       právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, se Vás týkají, v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. I písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení,  právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Konečně Vás upozorňuji, že

·       z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení (tzn. v případech, kdy právním základem pro zpracování je veřejný zájem nebo oprávněný zájem správce), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, a  pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.